فیزیوتراپی

physiological therapeutics

عکس های متحرک از حرکات ورزشی و نرمشی

 

۱ -کشش عضلات پهلوبه همراه تقویت آنهابه طور متناوب

۲ -کشش عضلات کمر وشکم به همراه تقویت آنهابه طور متناوب به همراه چر خش مهره های کمر

۳ - تقویت عضلات کمر وشکم

۴ - تقویت عضلات کمر بند شانه وقسمت سینه ای مهره ها

 ۵ -تقویت علات کنار ران هاو باسن هاوچرخش مهره های انتهایی ستون فقرات وتقویت لگن

 

۶-تقویت عضلات کمر ولگن مخصوصاعضلات چرخاننده ی لگن ومهره های انتهایی کمر

 

۷تقویت عضلات اطراف ستون فقراتوتقویت شانه ها به همراه کشش عضلات پشت 

۸ - تقویت عضلات چهار سر ران وعضلات پشت ران هاوساق هاوعضلات چرخانندهی مهره ها وعضلات شانه ها

۹ -تقویت عضلات سینه ای ستون فقرات وگردن وشانه هاوبازوها

۱۰ -تقویت کل عضلات ستون فقرات وبازوهاو شکم به همراه کشش عضلات پشت ران هاوباسن هاوتقویت عضلات لگنی به صورت یک طرفه

۱۱ -حرکات متناوب تقویتی جهت غضلات شکم (پلیس شکم )ستون فقرات(چند پری وراست کننده ستون فقرات )

 

۱۲ -تقویت عضلات نزدیک کننده رانها به محور بدن (اداکتور ها)وعضلات دور کننده ی ران ها به محور بدن (ابداکتور ها ) 

۱۳ -حرکات دوچرخه زدن در حالت خوابیده (تقویت عضلات راست کننده وخم کننده ی لگن وزانوها )

 

 

 

 

 ۱۴-حرکت ریتمیک پاها ودستها وستون فقرات با استفاده از توپ سی .ی جهت تقویت عضلات مربوط به همین قسمت ها

+ نوشته شده در  شنبه هشتم خرداد ۱۳۸۹ساعت 9:30  توسط  جزی   |